Glasgow Bridge, Oil on Canvas, 2017

Glasgow Bridge, Oil on Canvas, 2017