Glasgow Bridge, Oil on Canvas

Glasgow Bridge, Oil on Canvas